A szerző nemzetközi és magyar tudományos fórumokon gyakarolt szereplései, lenyűgözően nagyszámú és változatos tematikájú magyar és idegen nyelvű publikációi, a változások és sokszínűség iránti érzékenysége alapján tekintélyes tudósnak, követésre érdemes magyar polgárnak tekintjük. Fénykör cimű monográfiájában bemutatja , hogy szociológiai és politológiai értékkutatásai hogyan járulhatnak hozzá nemzetstratégiánk alakításához. Ehhez bekapcsolta más társadalomtudományi ágazatok - pl. jövőkutatás, menedzsmenttudományok, hálozatkoncepciók - képviselőinek és néhány neves hazai közgaszdásznak és közjogásznak esetenként ütköző nézetei is. (Ádám Antal ny. alkotmánybíró)

Károly és jómagam - mindkettőnk a magunk módján - már korán felismertük , hogy a társadalomtudósok maguk is részei az általuk tanulmányozott jelenségkörnek: ezért az értékek és a kultúra területén ki-ki csak a saját  kulturális hátteréből dolgozhat. Ehhez járulva könyve egyaránt válogat azt amerikai és a különféle európai tradíciókból: s tudományossága kapcsolatokat talál mindezek elemei között. Az ő gondja is az, ami az enyém: milyen gyakorlati segítséget tudunk felkínálni a mai társadalmak problémáinak megoldásához? (Geert  Hofstede szociálpszichológus , "business-thinker")

Varga Károly a magyar szociológia kiemelkedő egyénisége. Nemzetközileg is 2-3 évtizeddel megelőzte a mai szociológiában uralkodóvá váló "kulturszociológia" megközelítést.  Számomra meggyőző módon kezeli a tudomány és a társadalmi gyakorlat kapcsolatát. Kutatásait a weberi "értékmentesség" jegyében végzi. Tudja a kutató nem függesztheti fel értékeit, de a különböző világnézeti és polizikai álláspontok között békéltető , közvetítő (ökomenikus) szerepre törekszik. Beleértve az alkotó dialógust az olyan baloldali kutatókkal is , mint jómagam.  (szelényi Iván akadémikus , az Amerikai  Tudományos Akadémia tagja)

A didaktikus célt is vállaló szakkönyv diszciplináris alapossága és gondolatgazdagsága mellett kommunikatív („használóbarát”) közlésmódjával illeszkedik az egyetemi ifjúság és általában a mai értelmiség gondolkodásmódjához és problémaérzékenységéhez.(Hiszen több részlete évek óta tankönyvül szolgált a szerző egyetemi tanári gyakorlatában értékszociológiai, sőt általános szociológiai tantárgyaihoz).

Ugyanakkor, mint kutatásai jelentés a szerző több évtizedes empirikus értékszociológiai vizsgálatainak hozamából és két jelenlegi országosan reprezentatív felvétel adataiból empirikusan ellenőrzött elméleti modellt kínál. Olyan modellt, amely alapul szolgálhat a globalizálódó világban és egységesülő Európában elkerülhetetlen új nemzetstratégia kialakulásához. A mű a rendszerváltozás értékszociológiai értelmezésében - a hazai szociológiában elsőként hipotetizálja a civilizált világban  mega-léptékben észlelt posztmodern (emancipatórikus) értékváltozási trendnek a kelet és közép-európai politikai és társadalmi változásban játszott szerepét. E szerep lehetőségének hipotézisét empirikusan vizsgálja és a tényleges eredmények mértékében valószínűsíti.

Kimutatja továbbá, hogy ennek az önálló gondolkodásra és cselekvésre felszabadító, emancipációs bátorságnak, mint „eszközértéknek” a „célértékű” megfelelője nem más, mint a felvilágosult népesség által igényelt „életminőség”. Ennek a szociálpolitikában is központi jelentőségűvé vált fogalomnak az értelmezésében viszont felhasználja a közgazdasági Nobel-díjas Amartya Sen koncepcióját, mely szerint az élettel való elégedettségbe a fogyasztási javak mellett a saját funkció hasznosságának megtapasztalása is belejátszik. A monográfia szemléleti alapját az ún. „value advocany” helyett (amikor a szerző objektív kutatási eredményekként adják elő saját értékkötelezettségüket) az elismert értékvonatkozások nyílt vitára bocsátásának eltökéltsége, így az „értékdiskurzus általi értékőrzés és értékteremtés” vállalása képezi.

„Mondd, mit  érlel annak a sorsa…?” – A józsefattilai konok előrefrén szegeződik újból és újból a vallásosság alakulásának kemény adatait elemző szociológus elé.

A kihaló korosztályok és az iskolázatlan rétegek vallásosságától várható-e elmozdulás a fiatalok életérzésében is meggyökerezni képes és a kiművelt emberfők számára is rokonszenves vallás felé?

A pár éve elhunyt kiváló filozófus-teológus Nyíri Tamás mottója: „Nincs jövője az emberi kultúrának vallás nélkül, de akkor sincs, ha a vallások olyanok maradnak, amilyenek”, együtt a mesterének vallott  Karl Rahner „anonim kereszténység” koncepciójával – aminek Antall József  adott átható erejű megfogalmazást: „Európában az ateisták is keresztények” -, olyan nyitott kimenetelű prognózis-vázlatok, amik megvalósulásáról alakulóban lévő polgári társadalmunk világnézetileg tudatos és politikailag aktív tagjai döntenek.

Az ön-vezérelt polgári társadalom, amely a durva és ravasz ellehetetlenítés évtizedei útján újból szabaddá tette a történelmi vallások jövőjét, mostantól maga is igényli egy felnőtt, megbízható vallásosság-szindróma partneri támogatását. Éspedig azokban a küzdelmeiben, melyeket a jelenkori társadalom tipikus rendszerpatológiájával, a manipulációval szemben kell megvívnia. Már Marx Weber észrevette, hogy a tisztes iparkodásban boldogulást kereső polgár létfeltételei kedveznek az etikus világszemlélet kifejlődésének.

Tehát nem esélytelen az egymásra találás és sikeres együttműködés a megújuló vallásosság-szindróma és az új polgári társadalom értékkonzervatív és értékteremtő erői között.

Számos oka van annak, hogy korunk termelésében a minőség dimenziójának a kibontakoztatása került az első helyre, ami egyszerre jelent új technikát, technológiát, szervezettséget, új terméket és azt az új embert, aki mindezt megtervezi, létrehozza és alkalmazni tudja.

Nem a hagyományos módon értelmezett szorgalom, pontosság vagy izomintenzivitás növeléséről van szó, hanem a tervező-termelő egyén  illetve a munkaszervezet szemléletváltásáról. Olyan új magatartásról tehát, mely az ember belső tartalékainak fe4ltárására, tudásának maradéktalan érvényesítésére, merev kompetenciahatárainak kiszélesítésére, teljesítményének és a sikernek összekapcsolására, rugalmasságra és kritikus állásfoglalásra ösztönzi.

A szerző klasszikus elméleti alapokra támaszkodva és mai kísérleteket magyarázva, értelmezve fejti ki álláspontját, tanulmányozva a kérdéskör amerikai és nyugatnémet forrásait.

Szuverén kutatója e nagyon új és izgalmas szociálpszichológiai területnek. A vizsgálatok, kísérletek elsősorban ipari-kereskedelmi terepen folynak, a pszichológusok azonban e munkát a népgazdaság minden alkotó szektorában nagy haszonnal tanulmányozhatják.

Vállalati szervezetfejlesztés a felvétel- visszajelzés (FV) módszerével

Budapest, 1985

 

Tartalom:

1. Bevezető: tisztázandó alapfogalmak
2. Egy fevétel- visszajelzés típusú szervezetfejlesztési akciókutatás bemutatása
3. A fevétel- visszajelzés módszerének és eredményeinek részletes ismertetése

Budapest, 1985

Tartalom:

Varga Károly:Bevezető a szervezetfejlesztési füzetek 3. számához

Kaucsek György:Mit várhatunk e füzetekben beszámolt szervezetfejlesztéstől?

Kovács Sándor:A megegyezéses célkitűzéssel történő vezetés rendszerének kifejlesztése akciókutatással
 

Teamépítés és konfliktuskezelés a megegyezéses teljesítményértékelésben

Budapest, 1987

Készítettek: Varga Károly - Zettisch Nándor

Tartalom:

 

Előszó

I.   Bevezető és témavázlat

II.  Intézményszempontú vagy személyiség szempontú közelítés

III.  Attitüdinális modernizáció és teljesítménymotiváció

IV.  Modernizálódás: Az intézményrendszer rugalmassága

V.  Az Annenberg School of communications irányzata

VI. Tömegkommunikáció a társadalom közegében

VII. A kommunikációs modell és a „beleérzés” kélpessége

VIII. Modern magyarság – érett szocializmus

IX.   Irodalom

 

Izgalmas és termékeny területre indult a könyv szerzője, amikor korunk és társadalmi rendszerünk egyik legjelentősebb gazdasági elméletét – Kornai János: A hiány című könyvének elemzéseit, bizonyításait - a társadalom-lélektan területére vetítette.

Hiszen mindennapi tapasztalataink is markáns összefüggések érvényesülnek az emberi erőforrás sorsát illetően – egy erőforrás-korlátos gazdaságban, a munkakedv vagy munkafegyelem kényszerű és hamis alternatíváiban, az „emberi tényező” szerepét leértékelő

„hiánygazdaság” viszonyai között: nap mint nap érzékeljük, ahogyan eltorzul az eladók és vevők pszichikai attitűdje, nem ismeretlen az ellenszenvező légkör destrukciója sem vagy a „társadalmi csapdáknak” felemás gazdasági viszonyok alapján szövődő rendszere.

Varga Károly azonban nemcsak a gazdasági-társadalmi „ördögi kör” szemléletes leírását, elemzését adja izgalmas, szellemes tanulmányában, de programot is kínál: jelzi a kitörés lehetőségét a torzító összefüggések közül.

Tartalom:
 
KEDVVEL, BŐSÉGGEL…”
(Egy valódi fordulat politikai-pszichológiai követelményeiről)
 
GYENGÉK VAGY ERŐSEK AZ ÉRTÉKEK?
(Az ember legmélyebb önmaga és amíg ez tettekben utat talál)
 
ISZONYÚ MINDEN AMGYAL
(A legitimáció profán és szakrális gyökerei)
 
GLASZTNOSZTY ÉS MODERNIZÁCIÓ
(Mit taqnít a centrum-periféria elv a máról)
 
A GLASZTNOSZTY ÓVATOS ERŐPRÓBÁJA
(Szelíd mögé-nézés az enyhülő tabuknak)
 
SAKKFIGURÁKBÓL SAKKOZÓK
(Ahol autonómia és vállalkozás teremt hatékonyságot)
 
A FORDULAT ÉS A MAGYARSÁG
(A szocializmus sikeresebb jövőjének magyar felfedezői)
 
POLITIKAI TŐKE, 1989
(Ki és hogyan szerezheti meg a nemzet rokonszenvét?)
 
FŐPRÓBÁK ÉS PREMIEREK
(Miért sikerülhet jobban ’89, mint ’56?)

A szerző a vegyipari kutatások sikeressége, illetve kudarcai okát keresi a pszichológiai és szociológiai megközelítés egységében.

A felkészültséget és tehetséget eleve feltételezve a motiváció szerepét vizsgálja a kutatói eredményességen – eredménytelenségen belül.

A vizsgálatban alkalmazott, a nemzetközi irodalomban leírt műszereket a hazai viszonyokhoz igazította. Feltárta – többek között – az egyén és a kutatócsoport motivációinak összefüggéseit; az eredmények egzaktságát matematikai számítások biztosítják. A szerző a kérdést a marxi antropológia és munkaszociológia fogalmi rendszerében értelmezi.

Könyve erős elméleti szemlélete ellenére százmilliós nagyságrendű ipari kutatások hatékonyabb megszervezésében segítheti a felső ipari vezetés munkáját.

Tartalom:

Cserés Miklós előszava

Bevezetés

ELSŐ RÉSZ

A tömegkultúra logikai modellje

  1. Táncdalfesztivál és NB I/B
  2. A kultúra túlélési elmélete
  3. Műsorpolitikai következtetések és javaslat a kulturális túlélési elmélet hazai empirikus felülvizsgálatára

MÁSODIK RÉSZ

Az ízléskörök tartalma és társadalmi meghatározottsága

  1. A szociológiai és esztétikai szemléletkülönbözősége
  2. Világosan megkülönböztethetjük az ízléskörök határait
  3. A modális ízléskör tartalma és a feszültségkezelés társadalmi funkciója
  4. Az ízléskörök társadalmi megalapozottsága
  5. Az alacsonyabb kultúrák archimédeszi pontjai
Szociológiai tanulmány

A munka nemzetközileg egységesített szociológiai módszerrel hasonlítja össze a magyar egyetemi ifjúság életfelfogását amerikai, norvég, japán, indiai és lengyel egyetemi hallgatók életfelfogásával, ezzel értékes adatokat szolgáltatva a nemzeti karakter kategóriájának tudományos igényű meghatározásához.

 

A vizsgálati adatok megbízhatóságát nagyban növeli a fejlett matematikai módszerek - elsősorban a magyar szociológiai kutatásban először szerepet kapó faktoranalízis - alkalmazása, amelynek segítségével többek között azt is ellenőrizni lehet, hogy a felmérés alapjául szolgáló közös kérdőív egyes fogalmain ugyanazt értik-e a megkérdezettek Debrecenben és Budapesten, mint Varsóban és Los Angelesben vagy Bombayben

 

A rendkívül gazdag számszerű anyagot ábrák és diagrammok teszik szemléletessé.